13/06/2016
JAVNI KONKURS ZA UDRUENJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UEE U PROJEKTU INKUBATOR GNEZDO U 2016. GODINI

Kancelarija za mlade i saradnju sa udruenjima poziva zainteresovana udruenja sa teritorije grada Beograda za uee u projektu Inkubator Gnezdo koji podrazumeva ustupanje udruenjima na korienje bez naknade prostorija Kancelarije za mlade i saradnju sa udruenjima u objektu Palata Beograd, na adresi Masarikova broj 5, sprat 6.

U skladu sa svojim ciljem postojanja Kancelarija je donela odluku da sprovede projekat Inkubator Gnezdo koji ima za cilj da pomogne rad odreenom broju udruenja u 2016. godini tako to e udruenjima, koja budu izabrana na planiranom konkursu, omoguiti korienje bez naknade prostorija za rad na 6. spratu zgrade Palata Beograd u Ulici Masarikova broj 5, wi-fi konekciju i tampa. Planirano je da izabrana udruenja imaju pravo da koriste ovaj prostor do kraja kalendarske 2016. godine. Prostor se moe koristiti samo za rad u okviru ciljeva za koje je udruenje registrovano u Agenciji za privredne registre.


Obilazak prostorija bie naknadno zakazan.


Na konkursu moe da uestvuje udruenje:

koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruenjima (Slubeni glasnik RS, br. 51/09, 99/11), na teritoriji grada Beograda;
koje nije u postupku likvidacije, steajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
koje u poslednje dve godine pravnosnanom odlukom nije kanjeno za prekraj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost;
koje nema blokadu rauna, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

Napomena: udruenja osnovana u skladu sa Zakonom o sportu (Slubeni glasnik RS, br. 10/2016) i Zakonom o zadubinama i fondacijama (Slubeni glasnik RS, 88/2010 i 99/2011-dr. zakon) nemaju pravo uea.

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom i overenom Obrascu prijave uz koji se podnosi sledea dokumentacija:
- potpisana i overena izjava o ispunjavanju uslova za uee,
- popunjen Obrazac kriterijuma i dokumenti koji dokazuju ispunjenost kriterijuma.

Obrazac prijave, Obrazac kriterijuma, kao i Izjava o ispunjavanju uslova za uee se preuzimaju u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruenjima, Beograd, ulica Kraljice Marije 1, XIX sprat, soba 1919 ili sa zvanine internet stranice grada Beograda, kao i Kancelarije za mlade i saradnju sa udruenjima.

Rok za podnoenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do popunjavanja slobodnih kapaciteta, a evaluacija prijavljenjih kandidata bie obavljena na osnovu sledeih kriterijuma:

Svaki kriterijum odreen je brojem poena, u rasponu od minimalnog do maksimalnog broja koji zavisi od ocene bliih merila/elemenata, tako da maksimalan zbir poena iznosi 100.


Samo e tvrdnje za koje su dostavljeni relevantni dokazi o ispunjavanju gore navedenih kriterijuma biti bodovane.


Udruenje koje je vrednovano sa manje od 50 poena nee biti predmet izbora.
Prijava se dostavlja u tri odtampana primerka na pisarnicu Gradske uprave Kancelarija za mlade i saradnju sa udruenjima, Beograd (Ulica Kraljice Marije 1). Prijavu dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda Kancelarija za mlade i saradnju sa udruenjima, Beograd, ulica Kraljice Marije 1, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za uee u projektu Inkubator Gnezdo NE OTVARATI

Komisija e u roku od 60 dana od dana zakljuenja konkursa utvrditi predlog Liste rangiranja prijavljenih udruenja. Predlog liste odabranih udruenja se objavljuje na zvaninoj internet stranici grada Beograda, kao i na sajtu Kancelarije za mlade i saradnju sa udruenjima.

Uesnici konkursa imaju pravo prigovora na Predlog liste odabranih udruenja, u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi komisija u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Na Odluku o izboru udruenja, pribavlja se saglasnost gradonaelnika grada Beograda i odluka se objavljuje na zvaninoj internet stranici grada Beograda, kao i na sajtu Kancelarije za mlade i saradnju sa udruenjima najkasnije u roku od 10 dana od dana dobijanja saglasnosti gradonaelnika.

Osobe za kontakt za sve dodatne informacije:

Jugoslava Vojnovi, kontakt telefon: 7157351;

Julijana Ivkovi, kontakt telefon: 7157355

Izjava,_Gnezdo.docx

Obrazac_prijave,_Gnezdo.doc

Obrazac_kriterijuma,_Gnezdo.doc