13/06/2016
JAVNI KONKURS ZA UDRUŽENJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „INKUBATOR GNEZDO“ U 2016. GODINI

Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima poziva zainteresovana udruženja sa teritorije grada Beograda za učešće u projektu «Inkubator Gnezdo» koji podrazumeva ustupanje udruženjima na korišćenje bez naknade prostorija Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima u objektu „Palata Beograd“, na adresi Masarikova broj 5, sprat 6.

U skladu sa svojim ciljem postojanja Kancelarija je donela odluku da sprovede projekat „Inkubator Gnezdo“ koji ima za cilj da pomogne rad određenom broju udruženja u 2016. godini tako što će udruženjima, koja budu izabrana na planiranom konkursu, omogućiti korišćenje bez naknade prostorija za rad na 6. spratu zgrade „Palata Beograd“ u Ulici Masarikova broj 5, wi-fi konekciju i štampač. Planirano je da izabrana udruženja imaju pravo da koriste ovaj prostor do kraja kalendarske 2016. godine. Prostor se može koristiti samo za rad u okviru ciljeva za koje je udruženje registrovano u Agenciji za privredne registre.


Obilazak prostorija biće naknadno zakazan.


Na konkursu može da učestvuje udruženje:

• koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11), na teritoriji grada Beograda;
• koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
• koje u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost;
• koje nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

Napomena: udruženja osnovana u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 10/2016) i Zakonom o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, 88/2010 i 99/2011-dr. zakon) nemaju pravo učešća.

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom i overenom Obrascu prijave uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:
- potpisana i overena izjava o ispunjavanju uslova za učešće,
- popunjen Obrazac kriterijuma i dokumenti koji dokazuju ispunjenost kriterijuma.

Obrazac prijave, Obrazac kriterijuma, kao i Izjava o ispunjavanju uslova za učešće se preuzimaju u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima, Beograd, ulica Kraljice Marije 1, XIX sprat, soba 1919 ili sa zvanične internet stranice grada Beograda, kao i Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do popunjavanja slobodnih kapaciteta, a evaluacija prijavljenjih kandidata biće obavljena na osnovu sledećih kriterijuma:

Svaki kriterijum određen je brojem poena, u rasponu od minimalnog do maksimalnog broja koji zavisi od ocene bližih merila/elemenata, tako da maksimalan zbir poena iznosi 100.


Samo će tvrdnje za koje su dostavljeni relevantni dokazi o ispunjavanju gore navedenih kriterijuma biti bodovane.


Udruženje koje je vrednovano sa manje od 50 poena neće biti predmet izbora.
Prijava se dostavlja u tri odštampana primerka na pisarnicu Gradske uprave – Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima, Beograd (Ulica Kraljice Marije 1). Prijavu dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima, Beograd, ulica Kraljice Marije 1, sa naznakom: «Prijava na javni konkurs za učešće u projektu «Inkubator Gnezdo» NE OTVARATI»

Komisija će u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa utvrditi predlog Liste rangiranja prijavljenih udruženja. Predlog liste odabranih udruženja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Beograda, kao i na sajtu Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima.

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na Predlog liste odabranih udruženja, u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi komisija u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Na Odluku o izboru udruženja, pribavlja se saglasnost gradonačelnika grada Beograda i odluka se objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Beograda, kao i na sajtu Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima najkasnije u roku od 10 dana od dana dobijanja saglasnosti gradonačelnika.

Osobe za kontakt za sve dodatne informacije:

Jugoslava Vojnović, kontakt telefon: 7157351;

Julijana Ivković, kontakt telefon: 7157355

Izjava,_Gnezdo.docx

Obrazac_prijave,_Gnezdo.doc

Obrazac_kriterijuma,_Gnezdo.doc

07/03/2019
Budi u toku
aktuelni projekti
o nama
zvezde beograda
28/12/2018
Budi u toku
o nama
aktuelni projekti
26/11/2018
Budi u toku
aktuelni projekti
O NAMA
Samit mladih