14/10/2016
Poziv za uee na programu Predloi javne politike!

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva aktiviste i aktivistkinje iz svih regiona Srbije da se prijave na program Predloi javne politike. Program sadri niz edukacija, u okviru kog e mladi iz razliitih delova Srbije imati priliku da mapiranju probleme u lokalnim zajednicama, kao i da uestvuju u reavanju istih kroz proces pisanja i zagovaranja javnih politika.

Mladi su esto nedovoljno informisani o mogunostima i nainima na koje mogu da utiu na promene u svom okruenju. Ovaj program ima za cilj izgradnju i jaanje kapaciteta mladih na temu mapiranja lokalnih problema, pisanja i zagovaranja javnih politika, uea u procesima odluivanja i aktivne participacije u drutveno-politikom ivotu, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Konkurs je prevashodno namenjen mladima koji imaju iskustva u aktivizmu, kao i radu sa nevladinim sektorom, politikim partijama i drugim drutveno-politikim akterima. Polaznici i polaznice programa e imati priliku da prisustvuju dvodnevnoj radionici ija e tema biti mapiranje problema u lokalnim zajednicama. Radionice e se odravati u est gradova u Srbiji, krajem novembra i tokom decembra 2016. godine. U zavisnosti od prebivalita, uesnici i uesnice e moi e da se odlue za jedan od est gradova u kojem e prisustvovati radionici.

Druga faza programa obuhvata trodnevni trening na temu pisanja javnih politika. Treninzi e se odrati u januaru i februaru 2017. godine. Nakon toga e svi uesnici i uesnice imati priliku da, pod dvomesenim mentorstvom Inicijative mladih za ljudska prava, naue kako da razviju vetine neophodne za zagovaranje predloga javnih politika u lokalnim zajednicama.

Konkurs je otvoren za sve mlade iz Srbije, koji imaju izmeu 18 i 30 godina i ranije iskustvo u radu sa organizacijama civilnog drutva, politikim partijama ili drugim udruenjima. Uesnice i uesnici koji prou proces selekcije e biti obaveteni o tanom vremenu i mestu odravanja radionica i treninga.

Za prijavu je neophodno popuniti formular koji se nalazi OVDE. Rok za prijavu je 15.11.2016. Sreno!