12/12/2016
Konkurs za uee u jednosemestralnom programu AKADEMIJA OMLADINSKE POLITIKE!

Zanima te omladinska politika?

Smatra da je aktivno uee mladih vano?

Krovna organizacija mladih Srbije vas poziva da se prijavite na nau Akademiju omladinske politike, jednosemestralni obrazovni program na kojem ete imati priliku da ujete od iskusnih predavaa/ica, kao i uspenih omladinskih radnika/ca i aktivista/kinja ta je omladinska politika i kako doprineti borbi za interese mladih, njihovom veem ueu u drutvu i procesima donoenja odluka, kao i unapreenju kvaliteta njihovog ivota.

Tokom etvoromesenog programa Akademije omladinske politike ovladaete vetinama kojima moete pomoi ostvarivanju aktivnog uea mladih i saznati koje su to strategije i pravni okviri koji definiu njihov status. Imaete priliku da nauite i kako se argumentovano nastupa pred veom grupom ljudi, ta su i kako se kreiraju javne politike, kao i da uspeno zagovarate za unapreenje poloaja mladih.

Uslovi konkursa

Konkurs je otvoren za 20 uesnika/ca (15-30 godina starosti) koji imaju elju za bavljenjem omladinskom politikom, a formular za prijavljivanje se nalazi OVDE. Moete se prijaviti do 22. decembra.

Uee na Akademiji je besplatno, a polaznici koji uspeno zavre program dobijaju sertifikat. Za sve dodatne informacije obratite se na: djordje.jovicevic@koms.rs.

Mesto odravanja: Kancelarija za mlade Grada Beograda Gnezdo, 6. sprat RK Beograanka, Masarikova 5.

inamika odravanja AOP: etvoromeseni program AOP zapoee 18. januara 2017. godine, a kraj je predvien za 10. maj. Tokom ovog perioda u dogovoru sa grupom odrae se 10 sesija, koje bi bile rasporoene tokom ova etiri meseca. Uesnici Akademije e pored predavanja, radionica i razliitih poseta relevantnim akterima raditi i praktine radove iz oblasti omladinske politike.