24/03/2017
Parnjako savetovanje Ne govoru mrnje!

U Romskom drutvu Sloboda, u Velikom mokrom lugu, odralo se Parnjako savetovanje Ne govoru mrnje! u okviru Programa podrke Evropske unije inkluzivnom drutvu u Srbiji sa ciljem da pospei razumevanje i prihvatanje razliitosti i da unapredi prevenciju seksualno prenosivih infekcija i HIV-a kod Roma.

U prijateljskom okruenju, uesnici/e su debatovali o rodnoj ravnopravnosti i toleranciji kao preduslova za razumevanje i prihvatanje razliitosti. Kako se izboriti sa predrasudama I diskriminacijom i koje sve mehanizmi u dravi postoje koji se mogu koristiti kako bi uspeno ostvarili svoja prava.

Predstavnici iz udruenja AID+, ena+ i AS Centar iz Beograda su informisali i savetovali uesnike/ce na koji nain da brinu o svom reproduktivnom zdravlju, kako da se zatite i kako da preveniraju mogunost infekcije nekom od mnogobrojnih seksualno prenosivih infekcija i HIV-a.

Uesnici/e su dobili informacije koja udruenja u Beogradu i Srbiji imaju mogunost da prue usluge parnjakog, odnosno vrnjakog savetovanja koje podrazumeva irok spektar podrke u svakodnevnom ivotu, posebno za osetljive zajednice.

Za sve uesnike/ce, Kancelarija za mlade i saradnju sa udruenjima Gradske uprave Grada Beograda je uruila majice i zahvalnice u okviru kampanje Ne govoru mrnje!

Parnjako savetovanje Ne govoru mrnje! se u saradnji sa Romskom inicijativom za odrivi razvoj - RIZOR i Romskim drutvom Sloboda realizovao u okviru projekta Razvoj i unapreenje usluga parnjakog savetovanja PLHIV u Srbiji i Prema standardizaciji pruanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje ive sa HIV-om i AIDS-om u Srbiji koje sprovodi Unija organizacija Srbije koje se bave zatitom osoba koje ive sa HIV-om i AIDS-om (USOP) sa svojim lanicama: (AS Centar, AID+, Asocijacija ena+ - Beograd, Nova+ - Panevo, Stav+ - Subotica, Crvena linija - Novi Sad, Sunce - Ni), finansira Delegacije Evropske unije u Srbiji Ministarstvo za rad, zapoljavanje, boraka i socijalna pitanja MRZBSP, uz tehniku podrku EPTISE i Kancelarije za mlade i saradnju sa udruenjima Gradske uprave Grada Beograda.