07/04/2017
JAVNI KONKURS ZA UDRUŽENjA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „INKUBATOR GNEZDO“ U 2017. GODINI

Kancelarija za mlade poziva zainteresovana udruženja sa teritorije Grada Beograda za učešće u projektu «Inkubator Gnezdo» koji podrazumeva ustupanje udruženjima na korišćenje bez naknade prostorija Kancelarije za mlade u objektu „Palata Beograd“, na adresi Masarikova broj 5, sprat 6.

 

U skladu sa svojim ciljem postojanja Kancelarija za mlade je donela odluku da sprovede projekat „Inkubator Gnezdo“ koji ima za cilj da pomogne rad određenom broju udruženja u 2017. godini tako što će udruženjima, koja budu izabrana na planiranom konkursu, omogućiti korišćenje bez naknade prostorija za rad na 6. spratu zgrade „Palata Beograd“ u Ulici Masarikova broj 5, wi-fi konekciju i štampač. Planirano je da izabrana udruženja imaju pravo da koriste ovaj prostor do kraja kalendarske 2017. godine. Prostor se može koristiti samo za rad u okviru ciljeva za koje je udruženje registrovano u Agenciji za privredne registre.

Obilazak prostorija biće naknadno zakazan.

Na konkursu može da učestvuje udruženje:

  • koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11-dra zakoni), na teritoriji Grada Beograda;
  • koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
  • koje u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost;
  • koje nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

 

            Napomena: udruženja osnovana u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 10/2016) i Zakonom o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, 88/2010 i 99/2011-dr. zakon) nemaju pravo učešća.

 

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom i overenom Obrascu prijave uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:

  • potpisana i overena izjava o ispunjavanju uslova za učešće,
  • popunjen Obrazac kriterijuma i dokumenti koji dokazuju ispunjenost kriterijuma.

 

           Obrazac prijave, Obrazac kriterijuma, kao i Izjava o ispunjavanju uslova za učešće se preuzimaju u Kancelariji za mlade, Beograd, ulica Tiršova 1, IV sprat, soba 412 ili sa zvanične internet stranice Grada Beograda, kao i Kancelarije za mlade.

 

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja (kao poslednji dan roka uzima se 18.04.2017.godine), odnosno do popunjavanja slobodnih kapaciteta, a evaluacija prijavljenjih kandidata biće obavljena na osnovu sledećih  kriterijuma:

 

Rb

Kriterijumi

Br poena

1

Broj realizovanih projekata u prethodne tri kalendarske godine (2014, 2015 i 2016. godina)

0-30

2

Ciljevi koji su postignuti realizovanim projektima u prethodne tri kalendarske godine (2014, 2015 i 2016. godina)

0-15

3

Prethodne aktivnosti i iskustvo udruženja (najmanje 3 pisma preporuke)

10

4

Kvalitet dosadašnje saradnje udruženja sa Kancelarijom (ispunjavanje ugovornih obaveza za finansirani projekat)

-1-10

5

Broj planiranih projekata za realizaciju u tekućoj 2017. godini

0-10

6

Ciljevi koji se postižu planiranim projektima u 2017.  godini

0-25

 

Svaki kriterijum određen je brojem poena, u rasponu od minimalnog do maksimalnog broja koji zavisi od ocene bližih merila/elemenata, tako da maksimalan zbir poena iznosi 100.

Samo će tvrdnje za koje su dostavljeni relevantni dokazi o ispunjavanju gore navedenih kriterijuma biti bodovane.

Udruženje koje je vrednovano sa manje od 50 poena neće biti predmet izbora.

Prijava se dostavlja u tri odštampana primerka na pisarnicu Grada Beograda  Kancelarija za mlade, (Ulica Tiršova 1).  Prijavu dostaviti na adresu: Grad Beograd - Kancelarija za mlade, ulica Tiršova 1, sa naznakom: «Prijava na javni konkurs za učešće u projektu «Inkubator Gnezdo» NE OTVARATI»

 

Komisija će u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa utvrditi predlog Liste rangiranja prijavljenih udruženja. Predlog liste odabranih udruženja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada Beograda, kao i na sajtu Kancelarije za mlade.

 

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na Predlog liste odabranih udruženja, u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja.

 

Odluku o prigovoru donosi komisija u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

 

Na Odluku o izboru udruženja, pribavlja se saglasnost gradonačelnika Grada Beograda i odluka se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada Beograda, kao i na sajtu Kancelarije za mlade najkasnije u roku od 10 dana od dana dobijanja saglasnosti gradonačelnika.

 

Osoba za kontakt za sve dodatne informacije:

 

Dubravka Petrović, kontakt telefon: 360-5877

Julijana Ivković, kontakt telefon: 360-5849

Dokumenta za preuzimanje:

Obrazac_prijave,_Gnezdo1.doc

Obrazac_kriterijuma,_Gnezdo1.doc

Izjava,_Gnezdo1.docx