07/04/2017
JAVNI KONKURS ZA UDRUENjA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UEE U PROJEKTU INKUBATOR GNEZDO U 2017. GODINI

Kancelarija za mlade poziva zainteresovana udruenja sa teritorije Grada Beograda za uee u projektu Inkubator Gnezdo koji podrazumeva ustupanje udruenjima na korienje bez naknade prostorija Kancelarije za mlade u objektu Palata Beograd, na adresi Masarikova broj 5, sprat 6.

U skladu sa svojim ciljem postojanja Kancelarija za mlade je donela odluku da sprovede projekat Inkubator Gnezdo koji ima za cilj da pomogne rad odreenom broju udruenja u 2017. godini tako to e udruenjima, koja budu izabrana na planiranom konkursu, omoguiti korienje bez naknade prostorija za rad na 6. spratu zgrade Palata Beograd u Ulici Masarikova broj 5, wi-fi konekciju i tampa. Planirano je da izabrana udruenja imaju pravo da koriste ovaj prostor do kraja kalendarske 2017. godine. Prostor se moe koristiti samo za rad u okviru ciljeva za koje je udruenje registrovano u Agenciji za privredne registre.

Obilazak prostorija bie naknadno zakazan.

Na konkursu moe da uestvuje udruenje:

  • koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruenjima (Slubeni glasnik RS, br. 51/09, 99/11-dra zakoni), na teritoriji Grada Beograda;
  • koje nije u postupku likvidacije, steajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
  • koje u poslednje dve godine pravnosnanom odlukom nije kanjeno za prekraj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost;
  • koje nema blokadu rauna, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

Napomena: udruenja osnovana u skladu sa Zakonom o sportu (Slubeni glasnik RS, br. 10/2016) i Zakonom o zadubinama i fondacijama (Slubeni glasnik RS, 88/2010 i 99/2011-dr. zakon) nemaju pravo uea.

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom i overenom Obrascu prijave uz koji se podnosi sledea dokumentacija:

  • potpisana i overena izjava o ispunjavanju uslova za uee,
  • popunjen Obrazac kriterijuma i dokumenti koji dokazuju ispunjenost kriterijuma.

Obrazac prijave, Obrazac kriterijuma, kao i Izjava o ispunjavanju uslova za uee se preuzimaju u Kancelariji za mlade, Beograd, ulica Tirova 1, IV sprat, soba 412 ili sa zvanine internet stranice Grada Beograda, kao i Kancelarije za mlade.

Rok za podnoenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja (kao poslednji dan roka uzima se 18.04.2017.godine), odnosno do popunjavanja slobodnih kapaciteta, a evaluacija prijavljenjih kandidata bie obavljena na osnovu sledeih kriterijuma:

Rb

Kriterijumi

Br poena

1

Broj realizovanih projekata u prethodne tri kalendarske godine (2014, 2015 i 2016. godina)

0-30

2

Ciljevi koji su postignuti realizovanim projektima u prethodne tri kalendarske godine (2014, 2015 i 2016. godina)

0-15

3

Prethodne aktivnosti i iskustvo udruenja (najmanje 3 pisma preporuke)

10

4

Kvalitet dosadanje saradnje udruenja sa Kancelarijom (ispunjavanje ugovornih obaveza za finansirani projekat)

-1-10

5

Broj planiranih projekata za realizaciju u tekuoj 2017. godini

0-10

6

Ciljevi koji se postiu planiranim projektima u 2017. godini

0-25

Svaki kriterijum odreen je brojem poena, u rasponu od minimalnog do maksimalnog broja koji zavisi od ocene bliih merila/elemenata, tako da maksimalan zbir poena iznosi 100.

Samo e tvrdnje za koje su dostavljeni relevantni dokazi o ispunjavanju gore navedenih kriterijuma biti bodovane.

Udruenje koje je vrednovano sa manje od 50 poena nee biti predmet izbora.

Prijava se dostavlja u tri odtampana primerka na pisarnicu Grada Beograda Kancelarija za mlade, (Ulica Tirova 1). Prijavu dostaviti na adresu: Grad Beograd - Kancelarija za mlade, ulica Tirova 1, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za uee u projektu Inkubator Gnezdo NE OTVARATI

Komisija e u roku od 60 dana od dana zakljuenja konkursa utvrditi predlog Liste rangiranja prijavljenih udruenja. Predlog liste odabranih udruenja se objavljuje na zvaninoj internet stranici Grada Beograda, kao i na sajtu Kancelarije za mlade.

Uesnici konkursa imaju pravo prigovora na Predlog liste odabranih udruenja, u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi komisija u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Na Odluku o izboru udruenja, pribavlja se saglasnost gradonaelnika Grada Beograda i odluka se objavljuje na zvaninoj internet stranici Grada Beograda, kao i na sajtu Kancelarije za mlade najkasnije u roku od 10 dana od dana dobijanja saglasnosti gradonaelnika.

Osoba za kontakt za sve dodatne informacije:

Dubravka Petrovi, kontakt telefon: 360-5877

Julijana Ivkovi, kontakt telefon: 360-5849

Dokumenta za preuzimanje:

Obrazac_prijave,_Gnezdo1.doc

Obrazac_kriterijuma,_Gnezdo1.doc

Izjava,_Gnezdo1.docx

06/06/2018
O KZM
aktuelni projekti
Budi u toku
Pozitivne vesti
Konferencija
06/06/2018
aktuelni projekti
O KZM
Budi u toku
28/05/2018
Budi u toku
aktuelni projekti
gradska desavanja
26/04/2018
Budi u toku
Pozitivne vesti
aktuelni projekti
gradska desavanja
03/04/2018
Budi u toku
O KZM
aktuelni projekti
Pozitivne vesti
Gnezdo