28/04/2017
JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA U GRADU BEOGRADU U 2017. GODINI

Kancelarija za mlade poziva zainteresovane da se prijave na Javni konkurs, koji se realizuje na osnovu Odluke o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu („Sl. list Grada Beograda“, br. 10/2016).

 

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata imaju UDRUŽENjA MLADIH, UDRUŽENjA ZA MLADE I NjIHOVI SAVEZI (u daljem tekstu: nosioci programa i projekata) i to ako ispunjavaju sledeće obavezne uslove:

 • da ima sedište na teritoriji grada Beograda;
 • posedovanje referenc liste za predlagače koji prvi put dostavljaju programe (iskustvo u realizaciji programa, preporuke eksperata);
 • da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova projekta iz sopstvenih sredstva ili nekog drugog izvora;
 • da račun nije u blokadi.

 

Projekatima od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu u 2017. godini smatraju se projekti kojima se ostvaruje:

 • podsticanje mladih da aktivno učestvuju u društvenim tokovima kroz afirmaciju i podršku omladinskim aktivnostima, omladinskom radu i neformalnom obrazovanju na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
 • podsticanje udruženja mladih, udruženja za mlade i saveza da učestvuju u sprovođenju omladinske politike, uključujući izgradnju kapaciteta udruženja mladih, na teritoriji lokalne samouprave;
 • osnivanje i rad kancelarije za mlade, klubova za mlade, omladinskih centara i dr.;
 • aktivnosti ustanova preko kojih se ostvaruje javni interes u oblastima omladinskog sektora, a koje su osnovane od strane lokalne samouprave;
 • obezbeđivanje uslova za učešće mladih u izradi i sprovođenju lokalnog akcionog plana za mlade;
 • stvaranje uslova za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, bavljenje sportom, negovanje zdravih i bezbednih stilova života, sprovođenje volonterskih aktivnosti, organizaciju obuka, seminara i manifestacija od značaja za zapošljavanje i usavršavanje mladih, kao i za potrebe mladih u oblasti kulture;
 • podršku aktivnostima i projektima kojima se podstiče održivi razvoj i zaštita životnog okruženja.

 

Ukupna sredstava obezbeđena za sprovođenje javnog konkursa iznose 4.250.000,00 dinara sa PDV-om u skladu sa Odlukom o budžetu grada Beograda za 2017. godinu („Službeni list grada Beograda“, broj 125/16, 2/17).

Limit za finansiranje pojedinačnog projekta je 400.000,00 dinara.

 

Udruženje može da učestvuje na javnom konkursu samo sa jednim projektom koji se realizuje u celini na teritoriji Grada Beograda.

Rok za realizaciju projekta: Projekat kojim se konkuriše treba da je kratkoročan, odnosno da se celokupan projekat  ili faza za koju se traže sredstva, realizuju do 01. oktobra 2017. godine.  

 

Nosioci projekata podnose prijavu za konkurisanje, na obrascu koji je sastavni deo ovog konkursa: Obrazac prijave za konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora. Obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet-prezentaciji Grada Beograda. Za tačnost i istinitost podataka navedenih u prijavi odgovorno je lice koje je ovlašćeno da potpisuje prijavu.

Obavezna dokumentacija koju nosioci programa i projekata dostavljaju su:

 • popunjeni, potpisani i overeni Obrazac prijave u 3 primerka;
 • propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o organizaciji i predloženom projektu (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje organizacije;
 • izjava o tome od koga su i u kom iznosu obezbeđena sredstva u iznosu od najmanje 10% od ukupnih troškova projekta iz sopstvenih sredstva ili nekog drugog izvora;
 • izjava o tome da račun nije u blokadi;
 • biografija ovlašćenog lica i relevantnih lica programskog tima;
 • kopija prve strane Statuta, odnosno one strane na kojoj su navedeni ciljevi udruženja;
 • saglasnost vlasnika za korišćenje prostora u/na kojem će se realizovati program ukoliko se program realizuje bez naknade u prostoru čiji vlasnik nije podnosilac projekta;
 • izjava o partnerstvu ukoliko postoji takva vrsta saradnje (Izjava o partnerstvu treba biti potpisana i dostavljena uz prijavu za sve ključne partnere na projektu);

 

Prilikom izrade planiranog budžeta projekta, udruženje definiše troškove prema Obrascu prijave. Neće biti prihvaćeni sledeći troškovi:

 • troškovi nastali pre potpisivanja ugovora,
 • troškovi adaptacije objekta,
 • troškovi prevoza van teritorije grada Beograda,
 • troškovi taksi prevoza,
 • troškovi više od jednog fiksnog i jednog mobilnog telefonskog računa na mesečnom nivou tokom trajanja projekta,
 • troškovi ugostiteljskih usluga (osim keteringa za potrebe promocije),
 • troškovi honorara koji prelaze trećinu ukupno odobrenog budžeta projekta.

 

Rok za dostavljanje prijave je 8 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa.

 

Prijavu dostaviti na adresu: Grad Beograd, Kancelarija za mlade, Beograd, Ulica Tiršova 1, sa naznakom: „Prijava JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA U GRADU BEOGRADU U 2017. GODINI“-  NE OTVARATI.

 

Ovde preuzeti Obrazac_prijave_2017.docx

 

 

 

Komisija će utvrđuje rang-listu predloženih projekata primenom sledećih kriterijuma:

Rb

KRITERIJUMI

Broj poena

1.

Međusobna povezanost i usaglašenost elemenata projekta koja se odnosi na usklađenost planiranih aktivnosti s ciljevima i očekivanim rezultatima i ciljnom grupom, razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta i ostvarivosti planiranih rezultata i merljivosti indikatora

0-20

2.

Održivost rezultata i efekata projekta koja obuhvata razvojnu, institucionalnu i finansijsku održivost, kao i značaj promene koja se očekuje za mlade nakon primene projekta

0-20

3.

Opravdanost predloga budžeta i racionalnost troškova u smislu ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti, kao i procena srazmere predloženih troškova za sprovođenje projekta s ciljem koji se postiže projektom

0-10

4.

Relevantnost projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblastima omladinskog sektora i njegove usklađenosti sa zakonom, Nacionalnom strategijom za mlade i drugim strateškim dokumentima iz oblasti omladinskog sektora

0-20

5.

Otvorenost i dostupnost aktivnosti predviđenih projektom

0-10

6.

Kapacitet nosioca projekta, odnosno iskustva u vođenju sličnih projekata

0-20

 

Komisija po pregledu i vrednovanju predloženih projekata, utvrđuje rang-listu predloženih projekata, koja se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Beograda.

Podnosilac projekta može podneti prigovor na rang-listu predloženih projekata, u roku od tri radna dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi pismenim putem na adresu Kancelarije za mlade: Grad Beograd, Kancelarija za mlade, Beograd, Ulica Tiršova 1.

O podnetim prigovorima odlučuje komisija.

Nakon odlučivanja po prigovorima, komisija utvrđuje konačnu Rang listu i predlog odluke o izboru projekata koji se finansiraju iz budžeta Grada Beograda i visini sredstava po odobrenom projektu. Na osnovu predloga komisije, rukovodilac donosi odluku o izboru projekata koji se finansiraju iz sredstava budžeta Grada Beograda i visini sredstava po odobrenom projektu.

 

Sredstva koja se u skladu sa ovom odlukom odobre za realizaciju konkretnog projekta mogu se koristiti isključivo za realizaciju tog projekta, u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Kancelarije za mlade i nosioca projekta. Ugovorom se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito: naziv odobrenog projekta; vreme realizacije projekta; visina dodeljenih sredstava; način praćenja realizacije projekta; obaveze nosioca projekta u pogledu realizacije i podnošenja izveštaja o realizaciji projekta. Odobreni projekat, sa svim prilozima, sastavni je deo ugovora.

 

Kancelarija za mlade na zvaničnoj internet-prezentaciji Grada Beograda stavlja na uvid javnosti spisak odobrenih projekata, u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka gradonačelnika grada Beograda o odobravanju finansijskih sredstava.

 

Nosilac odobrenog projekta dužan je da po završetku projekta dostavi završni izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava u roku od 15 dana od njegovog završetka kao i od isteka periodičnih rokova ukoliko su takvi rokovi predviđeni ugovorom. Završni izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava sadrži tabelarni prikaz utrošenih sredstava za realizaciju projekta i narativno obrazloženje utrošenih sredstava za realizaciju projekta. Kancelarija za mlade prati sprovođenje i realizaciju odobrenih projekata na osnovu: dostavljenih izveštaja i neposrednog uvida u realizaciju odobrenog projekta, kao i neposrednim kontaktom sa korisnicima odobrenih projekata. Nosilac projekta dužan je da u toku realizacije omogući Kancelariji za mlade praćenje sprovođenja projekta, prisustvo pri realizaciji aktivnosti, kao i uvid u celokupnu dokumentaciju. Nosilac projekta dužan je da blagovremeno obavesti Kancelariju za mlade koja sprovodi konkurs o vremenu i mestu realizacije aktivnosti na projektu.

 

Osobe za kontakt za sve dodatne informacije:

 

Jugoslava Vojnović 011-360 5878  jugoslava.vojnovic@beograd.gov.rs

Sandra Miljković 011-360 5904  sandra.miljkovic@beograd.gov.rs