16/08/2017
JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA U GRADU BEOGRADU U 2017. GODINI

Kancelarija za mlade poziva zainteresovane da se prijave na drugi Javni konkurs u 2017. godini, koji se realizuje na osnovu Odluke o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu („Sl. list Grada Beograda“, br. 10/2016).

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata imaju UDRUŽENjA MLADIH, UDRUŽENjA ZA MLADE I NjIHOVI SAVEZI (u daljem tekstu: nosioci programa i projekata) i to ako ispunjavaju sledeće obavezne uslove:

 • da ima sedište na teritoriji Grada Beograda;
 • posedovanje referenc liste za predlagače koji prvi put dostavljaju programe (iskustvo u realizaciji programa, preporuke eksperata);
 • da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova projekta iz sopstvenih sredstva ili nekog drugog izvora;
 • da račun nije u blokadi.


Projekatima od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu u 2017. godini smatraju se projekti kojima se ostvaruje:

 • podsticanje mladih da aktivno učestvuju u društvenim tokovima kroz afirmaciju i podršku omladinskim aktivnostima, omladinskom radu i neformalnom obrazovanju na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
 • podsticanje udruženja mladih, udruženja za mlade i saveza da učestvuju u sprovođenju omladinske politike, uključujući izgradnju kapaciteta udruženja mladih, na teritoriji lokalne samouprave;
 • osnivanje i rad kancelarije za mlade, klubova za mlade, omladinskih centara i dr.;
 • aktivnosti ustanova preko kojih se ostvaruje javni interes u oblastima omladinskog
  sektora, a koje su osnovane od strane lokalne samouprave;
 • obezbeđivanje uslova za učešće mladih u izradi i sprovođenju lokalnog akcionog plana za mlade;
 • stvaranje uslova za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, bavljenje sportom, negovanje zdravih i bezbednih stilova života, sprovođenje volonterskih aktivnosti, organizaciju obuka, seminara i manifestacija od značaja za zapošljavanje i usavršavanje mladih, kao i za potrebe mladih u oblasti kulture;
 • podršku aktivnostima i projektima kojima se podstiče održivi razvoj i zaštita životnog okruženja.

Ukupna sredstava obezbeđena za sprovođenje javnog konkursa iznose 4.791.000,00 dinara
sa PDV-om u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Beograda za 2017. godinu („Službeni list grada Beograda“, broj 125/16, 2/17 i 43/17).

Limit za finansiranje pojedinačnog projekta je 400.000,00 dinara.

Udruženje može da učestvuje na javnom konkursu samo sa jednim projektom koji se realizuje u celini na teritoriji Grada Beograda.
Rok za realizaciju projekta: Projekat kojim se konkuriše treba da je kratkoročan, odnosno da se celokupan projekat ili faza za koju se traže sredstva, realizuju do 31. decembra 2017. godine.


Nosioci projekata podnose prijavu za konkurisanje, na obrascu koji je sastavni deo ovog konkursa: Obrazac prijave za konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora. Obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet-prezentaciji Grada Beograda. Za tačnost i istinitost podataka navedenih u prijavi odgovorno je lice koje je ovlašćeno da potpisuje prijavu.

Obavezna dokumentacija koju nosioci programa i projekata dostavljaju su:

 • popunjen, potpisan i overen Obrazac prijave u 3 primerka;
 • propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o organizaciji i predloženom projektu (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje organizacije i overeno pečatom organizacije;
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje organizacije o tome od koga su i u kom iznosu
  obezbeđena sredstva u iznosu od najmanje 10% od ukupnih troškova projekta iz
  sopstvenih sredstva ili nekog drugog izvora, potpisana od strane lica ovlašćenog za
  zastupanje organizacije i overena pečatom organizacije;
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje organizacije o tome da račun nije u blokadi,
  potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje organizacije i overena pečatom
  organizacije;
 • biografija ovlašćenog lica i relevantnih lica programskog tima;
 • kopija prve strane Statuta, odnosno one strane na kojoj su navedeni ciljevi udruženja;
 • saglasnost vlasnika za korišćenje prostora u/na kojem će se realizovati program
  ukoliko se program realizuje bez naknade u prostoru čiji vlasnik nije podnosilac
  projekta;
 • izjava o partnerstvu ukoliko postoji takva vrsta saradnje (Izjava o partnerstvu treba da bude potpisana i overena od strane svih ključnih partnera na projektu);

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu, odnosno do 24.8.2017. godine.

Prijavu dostaviti na adresu: Grad Beograd, Kancelarija za mlade, Beograd, Ulica Tiršova 1, sa naznakom: „Prijava - DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA U GRADU BEOGRADU U 2017. GODINI“- NE OTVARATI.

Ovde preuzeti  Poziv.pdf  i Obrazac_prijave.docx

Osobe za kontakt za sve dodatne informacije:

Jugoslava Vojnović 011-360 5878  jugoslava.vojnovic@beograd.gov.rs

Sandra Miljković 011-360 5904  sandra.miljkovic@beograd.gov.rs