11/06/2018
Poziv za uee na nacionalnoj konferenciji Ukljuivanje Uivo ka inkluzivnoj omladinskoj politici

Beogradski centar za ljudska prava ima posebnu ast da u Vas u ime tri nacionalna saveza Nacionalne asocijacije praktiara/-ki omladinskog rada, Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i uz podrku Ministarstva omladine i sporta i Misije OEBS-a u Srbiji pozove na konferenciju: Ukljuivanje Uivo Ka inkluzivnoj omladinskoj politici koja e se odrati 19. juna 2018. godine od 11 asova u Palati Srbija (sala Beograd).

Jednodnevna konferencija organizuje se kao zavrni dogaaj projekta Ukljuivanje uivo - i kao prilika za okupljanje relevantnih uesnika u ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade (NSM) 2015 - 2025, koji se tiu aktivnog uea i ukljuivanja mladih iz drutveno osetljivih grupa. Kroz zajedniku razmenu miljenja elimo da iznedrimo praktine zakljuke koji e doprineti institucionalnom razvoju inkluzivne omladinske politike, uvaavajui principe na kojima se temelji Nacionalna strategija za mlade Potovanje ljudskih i manjinskih prava, ravnopravnosti i zabrane diskriminacije i jednake anse za sve, kao i ostvarivanju stratekih ciljeva NSM, koji se odnose na podrku drutvenom ukljuivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne iskljuenosti i aktivno uee mladih.

Uesnici/ce konferencije su akteri koji rade sa/za osetljivim drutvenim grupama mladih:organizacije mladih i za mlade, omladinski radnici/ce, lanovi/ce mrea omladinske politike u Srbiji, zaposleni u lokalnim samoupravama, kancelarijama za mlade, centrima za socijalni rad, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo zarad, zapoljavanje, boraka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolokog razvoja, Zatitinik graana, Poverenik za zatitu ravnopravnosti, SKGO, uesnici/ce projekta Ukljuivanje Uivo i drugi predstavnici/ce meunarodnih organizacija i donatora koje rade sa mladima.

Smatramo da moemo vie i bolje zajedno.

Prijavljivanje i rokovi:

Prijava na konferenciju je obavezna i nalazi se na sledeem linku:

https://docs.google.com/forms/d/1W2qY3Q5auC3M9pHg9lxBDBAtWzO62CRZryhuvmFZIZE/edit

Prijave slati do utorka, 12. juna 2018. godine do 23:59h. Odabrani uesnici/ce konferencije dobie potvrdu uea 13. juna. Prijavljivanje e se obavljati po principu prvenstva, ali e prednost u izboru biti data onima koji imaju iskustvo meusektorske saradnje sa: centrima za socijalni rad, jedinicama lokalne samouprave, lokalnim telima (npr. saveti za nacionalne manjine, rodnu ravnopravnost, itd.), organizacijama mladih/za mlade. Jedan od kriterijuma za izbor uesnika/ca bie i ujednaena polna i rodna zastupljenost ali i ujednaeno prisustvo predstavnika/ca osetljivih i manje zastupljenih grupa, organizacija/ustanova.

Usled veeg broja prijava, koji se oekuje, organizator nee biti u mogunosti da obavetava o neuspelim prijavama.

Organizator obezbeuje posluenje na samom dogaaju. Putni trokovi u visini povratne autobuske karte e biti refundirani uesnicima/cama van Beograda nakon konferencije, uz priloenu kartu ili raun za benzin.

Vie infomacija moete dobiti od Nevene Nikoli, koordinatorke omladinskih politika Beogradskog centra za ljudska prava na telefon: 064.824.6513 ili na e-mail adresu: nikolic@bgcentar.org.rs.

04/02/2019
Budi u toku
Pozitivne vesti
gradska desavanja
Konkursi
30/01/2019
Konkursi
Zaposlenje
posao
Budi u toku
Pozitivne vesti
23/11/2018
Budi u toku
Samit mladih
Pozitivne vesti
aktuelni projekti
13/11/2018
HOT
Budi u toku
Samit mladih
Pozitivne vesti
aktuelni projekti
volonteri
volontiranje