Budi u toku O kancelariji za mlade

O kancelariji za mlade

Kancelarija za mlade  osnovana je kao posebna služba Grada Beograda u cilju obavljanja poslova iz delokruga propisanih Zakonom o mladima, Zakonom o glavnom gradu i Statutom Grada Beograda. 

U skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije, Kancelarija za mlade se bavi kreiranjem i sprovođenjem omladinske politike na nivou Grada Beograda; izradom lokalnog akcionog plana za mlade i njegovim upućivanjem na usvajanje Skupštini Grada Beograda; informisanjem i pružanjem svake vrste servisa mladima Beograda u skladu s ovlašćenjima i mogućnostima; predstavlja krovnu organizaciju opštinskih kancelarija za mlade u beogradskim opštinama.

Kancelarija za mlade radi na unapređenju položaja mladih, deluje u pravcu rešavanja problema mladih, pružanju podrške i obezbeđivanju jednakog položaja mladih iz osetljivih grupa, promoviše različitosti, toleranciju i solidarnost među mladima; vrši poslove koji se odnose na: organizovani pristup problemima mladih; promovisanje rada sa mladima; unapređenje preduzetništva mladih i razvijanje preduzetničkog duha kod mladih; pružanje podrške mladima u saradnji sa obrazovnim i kulturnim institucijama, Nacionalnom službom zapošljavanja, privrednim subjektima, udruženjima privrednika, organizacionim jedinicama Gradske uprave, nevladinim organizacijama, kroz aktivno uključivanje mladih i društvene tokove i njihovo informisanje; neformalno obrazovanje mladih; pružanje logističke podrške u realizaciji projekata mladih; kreiranje modela volonterskih radnih kampova; obezbeđivanje jednakog položaja mladih u društvu; podsticanje i vrednovanje dostignuća mladih u različitim oblastima; unapređivanje mogućnosti za kvalitetno organizovanje slobodnog vremena mladih; sprovođenje društveno odgovornih kampanja iz oblasti ekologije, bezbednosti, solidarnosti, zdravlja mladih.

Kancelarija obavlja i poslove obezbeđivanja uslova za rad udruženja koje sprovode omladinske aktivnosti; uspostavlja partnerstva sa udruženjima koja sprovode omladinske aktivnosti radi učestvovanja u pripremi projekata; učestvuje u kreiranju društvenog ambijenta koji je podsticajan za civilno društvo koje sprovodi omladinske aktivnosti; daje podršku civilnom sektoru koji sprovodi omladinske aktivnosti u uspostavljanju dijaloga i jačanju partnerstva sa organima lokalne samouprave; inicira i sprovodi razvojne projekte u saradnji sa udruženjima koje sprovode omladinske aktivnosti, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

INFORMATOR O ORGANIZACIJI I RADU KANCELARIJE ZA MLADE